[1]
Nai-Hao Lu, Ying-Jie He, Chao Chen, Rong Tian, Qiang Xiao and Yi-Yuan Peng 2013. Dual effects of (þ)-catechin on hemin-induced oxidative reactions: A potential pharmacological implication. Free Radicals and Antioxidants. 3, 1 (Mar. 2013), 11–16.