[1]
Eric Wei Chiang Chan, Lei Quan Kong, Kar Yen Yee, Wen Yee Chua and Tze Ying Loo 2012. Antioxidant and antibacterial properties of some fresh and dried Labiatae herbs. Free Radicals and Antioxidants. 2, 3 (Sep. 2012), 20–27. DOI:https://doi.org/10.5530/ax.2012.3.3.