(1)
Eric Wei Chiang Chan; Lei Quan Kong; Kar Yen Yee; Wen Yee Chua; Tze Ying Loo. Antioxidant and Antibacterial Properties of Some Fresh and Dried Labiatae Herbs. Free Rad. Antiox. 2012, 2, 20-27.