Eric Wei Chiang Chan, Lei Quan Kong, Kar Yen Yee, Wen Yee Chua, & Tze Ying Loo. (2012). Antioxidant and antibacterial properties of some fresh and dried Labiatae herbs. Free Radicals and Antioxidants, 2(3), 20–27. https://doi.org/10.5530/ax.2012.3.3