[1]
Nai-Hao Lu, Ying-Jie He, Chao Chen, Rong Tian, Qiang Xiao, and Yi-Yuan Peng, “Dual effects of (þ)-catechin on hemin-induced oxidative reactions: A potential pharmacological implication”, Free Rad. Antiox., vol. 3, no. 1, pp. 11–16, Mar. 2013.