[1]
Eric Wei Chiang Chan, Lei Quan Kong, Kar Yen Yee, Wen Yee Chua, and Tze Ying Loo, “Antioxidant and antibacterial properties of some fresh and dried Labiatae herbs”, Free Rad. Antiox., vol. 2, no. 3, pp. 20–27, Sep. 2012.